இடுகைகள்

ஜனவரி, 2020 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

இரண்டாம் ஆண்டு – நான்காம் பருவம்

இரண்டாம் ஆண்டு – நான்காம் பருவம் 19ITAMC41 – சங்க இலக்கியமும் செம்மொழி வரலாறும் திணை முதற்பொருள் ( நிலம், பொழுது) உரிப்பொருள் கருப்பொருள் (தெய்வம், மக்கள்) குறிஞ்சி மலையும் மலை சார்ந்தும் கூடலும் கூடல் நிமித்தமும் முருகன்  (தெய்வம்) குளிர் காலம் முன்பனி  (பெரும் பொழுது) யாமம் (இரவு 10 முதல் 2 மணி வரை)  சிறு பெழுது குறவன், குறத்தி  (மக்கள்) முல்லை காடும் காடு சார்ந்தும் இருத்தலும் இருத்தல் நிமித்தமும் திருமால் கார்காலம் மாலை (முன்னிரவு 6 முதல் 10 வரை) ஆயர், ஆய்ச்சியர் மருதம் வயலும் வயல்சார்ந்தும் ஊடலும் உடல் நிமித்தமும் இந்திரன் ஆறு பெரும் பொழுதுகளும் வைகறை (பின்னிரவு 2 முதல் 6 வரை) உழவர், உழத்தியர் நெய்தல் கடலும் கடல் சார்ந்தும் இரங்கலும் இரங்கல் நிமித்தமும் வருணன் ஆறு பொழுதுகளும் எற்பாடு (பிற்பகல் 2 முதல் 6 வரை) பரதர், பரத்தியர் பாலை மணலும் மணல் ச