இடுகைகள்

உலகப் பெருந்தமிழர் பேராசிரியர் பி.விருதாசலனார்

படம்
  தலைநாள் போன்ற விருப்பினர் கல்பனாசேக்கிழார்               வாடா … வாடா … எப்படிடா இருக்க என்று   உள்ளன்பு ததும்ப கூறும் சொற்கள். பாசாங்ற்ற புன்னகை. கம்பீரமான உருவம் , உடல்   மொழி,   சிம்மக் குரல் மொழி. குழந்தை மனம். பண்பின் உரு. வாழ்நாளில் சேகரித்த அறிவுசார் வாழ்வியல் அனுபவங்கள். மரபு இலக்கண இலக்கியங்களையும் -- நவீன இலக்கியங்களையும் கேட்டார் பிணிக்கும் வகையில் எடுத்துரைத்தல்.   கேளாதாரும் விரும்பும் அறிவாற்றல்.   இருமொழிப் புலமை. தமிழ் மொழிப் பற்று அதற்கான செயலாக்கம். தமிழ் , திராவிட   கருத்தியல் வழி உலகப் பார்வை   நோக்கியதாகவே தன் எண்ணம் செயல் வாழ்வு   அனைத்தையும் அமைத்துக்கொண்டவர் ஐயா முனைவர் பி. விருதாசலனார் அவர்கள்.             காவிரிகரையினிலே பிறந்து வாழ்க்கையே போராட்டமாக இருப்பினும் தடை கடந்து தானும் வளர்ந்து உறவுகளுக்கு கைகொடுத்து, தமிழ்ச் சமூகத்தின் அடையாளமான மொழியை வளர்தெடுத்த பன்முகஆளுமை பேராசிரியர் பி. விருதாசலனார்.   ஆங்கிலத்தில் பொறிக்கப்பட்டிருந்த சென்னைப் பல்கலைக்கழக அடையாளச் சின்னத்தைப் போராடி தமிழில் மாற்றி அமைத்தமை, பல்கலைக்கழகப் பட்டங்கள் தமிழில் வழங்கப்பட வே

இரண்டாம் ஆண்டு – நான்காம் பருவம்

இரண்டாம் ஆண்டு – நான்காம் பருவம் ITAC41 – சங்க இலக்கியமும் செம்மொழி வரலாறும் திணை முதற்பொருள் ( நிலம், பொழுது) உரிப்பொருள் கருப்பொருள் (தெய்வம், மக்கள்) குறிஞ்சி மலையும் மலை சார்ந்தும் கூடலும் கூடல் நிமித்தமும் முருகன்  (தெய்வம்) குளிர் காலம் முன்பனி  (பெரும் பொழுது) யாமம் (இரவு 10 முதல் 2 மணி வரை)  சிறு பெழுது குறவன், குறத்தி  (மக்கள்) முல்லை காடும் காடு சார்ந்தும் இருத்தலும் இருத்தல் நிமித்தமும் திருமால் கார்காலம் மாலை (முன்னிரவு 6 முதல் 10 வரை) ஆயர், ஆய்ச்சியர் மருதம் வயலும் வயல்சார்ந்தும் ஊடலும் உடல் நிமித்தமும் இந்திரன் ஆறு பெரும் பொழுதுகளும் வைகறை (பின்னிரவு 2 முதல் 6 வரை) உழவர், உழத்தியர் நெய்தல் கடலும் கடல் சார்ந்தும் இரங்கலும் இரங்கல் நிமித்தமும் வருணன் ஆறு பொழுதுகளும் எற்பாடு (பிற்பகல் 2 முதல் 6 வரை) பரதர், பரத்தியர் பாலை மணலும் மணல் சார்