முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

சங்க இலக்கிய ஊர்ப்பெயர்கள


1.

அகுதை

=

புற 233-3, 347-5, அக-208-18, குறு 298-5.

2.

அம்பர்

=

நற் 141-10

3.

அயிரை

=

பதி 70-26, 88-12, 90-16

4.

அரியவும்

=

பட்டி 192

5.

அலைவாய்

=

திருமு 125

6.

அழுங்காய் ஊர்

=

அக 400-26

7.

அழுந்தூர்

=

அக 246-14

8.

அழுந்தை

=

அக - 196-11

9.

அழும்பி

=

அக 44-15

10.

அள்ளுர்

=

அக 46-14

11.

ஆஅய்குடி

=

புற 132-8

12.

ஆமூர்

=

ஐங் 56-2, புற 80-1, அக - 159-19,

சிறுபா 188

13.

ஆர்க்காடு

=

நற் 227-6, குறு 258-7

14.

ஆலங்கானம்

=

அக 36-14, 175-11, 209-6, மது 127,

நற் 387-7, புற – 19-2

15.

ஆலமுற்றம்

=

அக 181-17

16.

ஆவினன்குடி

=

திருமு 176

17.

இமயம்

=

கலி 38-1, 92-18, 105-75, குறு 158-5,

புற 2-24, 34-21, 39-15, 166-33, 214-11,

369-24, பதி 3ம் பதிகம் 1, 43-7,

பரி 8-11, 12, திருமு 253, சிறு 48,

பெரு 429, அக 127-4, 399-2, நற் 356-3

18.

இருந்தையூர்

=

பரிதிர 1-5

19.

இருப்பை

=

ஐங் 58-2, நற் 260-7, 350-4, அக – 15-13

20.

இலங்கை

=

சிறு 119, 120, புற – 379-6

21.

ஈழம்

=

பட்டி 191

22.

உத்திரகுரு

=

பதி 325

23.

உம்பல்காடு

=

பதி பதிகம் 3-2

24.

உம்பற்காடு

=

அக 357-9

25.

உயர்நிலை பொருப்பின்

=

அக - 338-6

26.

உயர் நெல்லின்

=

மது 87

27.

உயர் மலை

=

கலி 38-2

28.

உறத்தூர்

=

அக 266-13

29.

உறந்தை

=

புற 352-10, குறு 116-2, சிறு 83,

பட் 285, அக 4-14, 6-5, 93-5, 122-21,

137-6, 226-14, 237-14, 266-13, 369-14, 385-04

30.

ஊணூர்

=

புற 348-5, அக 220-13, 227-18,

நற். 300-10

31.

எயில் ஊர்

=

நற். 197-11

32.

எருமையூரன்

=

அக 36-17

33.

ஏரகத்து

=

திருமு 189

34.

ஏழில்

=

அக 152-13

35.

ஏழிற்குன்றம்

=

நற். 391-7

36.

ஏழெயில்

=

புற 33-8

37.

ஒல்லையூர்

=

புற 242-6

38.

ஒளியர்

=

பட்டி 274

39.

ஓடைக் குன்றத்து

=

அக 111-6

40.

கங்கை வங்கம்

=

நற் 189-5

41.

கட்டூர்

=

புற 295-1, ஐங் 445-2

42.

கந்தாரம்

=

புற 258-2

43.

கரும்பனூர்

=

புற 381-26

44.

கருவூர்

=

அக 93-21

45.

கார் விரை

=

அக 198-5

46.

கழாஅர்

=

ஐங் 61-3, அக 6-20, 222-5, 226-8, 376-4,

பட்டி 191, நற் 281-3

47.

கழுமலம்

=

அக 44-13, 270-9

48.

கள்ளில்

=

அக 271-12

49.

கள்ளுர்

=

அக 256-15

50.

காஞ்சியூரன்

=

அக 96-8

51.

காமூர்

=

அக 365-12, 135-13

52.

காவிரிப்பூம்பட்டினம்

=

அக 205-12

53.

காழகத்து

=

பட்டி 191

54.

குட்டுவர்

=

மது 105, பதிற் 90-26

55.

குட்டுவன் குடவரை

=

நற் 105-8

56.

குடக்கு வாங்கு பெருங்சினை

=

நற் 167-1

57.

குடந்தை

=

அக 60-13, 284-3, புற 321-5

58.

குடநாடு

=

புற 177-12, அக 91-17, 115-5

59.

குடபுலம்

=

புற 373-26

60.

குடமலை

=

பட்டி 188, மலை 527,

61.

குட முதல் குன்றம்

=

மது 547

62.

குடவர்

=

பட்டி 276, அக 393-16, பதி - 55-9,

புற 17-140

63.

குடவாயில்

=

அக 44-18

64.

குமட்டூர்

=

பதி - 2ம்பத்தின் பதிகம் 14

65.

குமரி

=

பதிற் 11-24, 43-8, புற 67-6

66.

குழமூர்

=

அக 168-5

67.

குளவாய்

=

பரி-திர 1-63

68.

குறுக்கை

=

அக 45-9, 145-11

69.

குறும்பூர்

=

குறு 328-8

70.

குறும்பொறை

=

அக 159-14, சிறுபா 109

71.

குன்றத்து

=

கலி 93-27, அக 4-15, பரி 9-44, 26,

17-5, 18-27, 19-102

72.

குன்றம்

=

பரி 17-21, பரி-திர 9-4, 13-2, அக 140-4

73.

குன்று

=

பரி 4-24, 68, 6-55, 69, 8-15, 19, 28, 29, 35, 51, 70, 9-26, 71,

14-17, 15-7, 14, 35, 45, 53, 65, 17-29, 18-5, 6, 14, 15, 45, 19-15, 23, 36, 66, 84, 93,

74.

குன்று அமர்ந்து

=

திருமு 77

75.

குன்றூர்

=

நற் 280-8

76.

கூடல்

=

கலி 30-11, 35-17, 57-8, 92-11, அக 93-9, 116-14, 231-13, 253-6, 296-12, 315-7, 346-20, நற் 39-10, திருமு 71, மது 429,

மது-தனி 1-4, 2-4, பரி 8-28, 29, 10-40, 112, 129, 12-31, 17-23, 45, 19-8, 15, பரிதி 2-4, 26, 46

77.

கூடலங்குன்று

=

அக 149-14

78.

கொங்கர்

=

பதி 22-15, 77-10, 88-19, 90-25, குறு 393-6, அக. 79-5, 253-4, 368-16, நற். 10-6, புற 130-5

79.

கொடுங்கால்

=

அக 35-15

80.

கொடுமணம்

=

பதி 67-1, 74-5

81.

கொல்லி

=

நற் 185-7, 192-8, 201-5, 265-7, 346-9,

குறு 89-4, 100-5, அக 33-14, 62-13,

208-22, 209-15, 213-15, 303-6, 338-14,

பதி 73-15, 81-24, 8ம் பதிகம் 3

82.

கொற்கை

=

ஐங் 185-1, 188-2, அக 27-9, 130-11, 201-4, நற் 23-6, சிறு 62, மது 138

83.

கோடுயர் பொருப்பு

=

கலி 57-16, புற 135-1

84.

கோடைப் பொருநன்

=

அக 13-10

85.

கோவல்

=

அக 35-14

86.

கோழி

=

பரி திர-8-10, 11

87.

சாய்க்காடு

=

நற் 73-9

88.

சாய்க்கானம்

=

அகம் 220-8

89.

சாரல்

=

பெரும் 494

90.

சிறுகுடி

=

கலி 39-11, 52-10, 102-38, நற். 45-1, 340-9,

367-6, அக 54-14, 117-18, 204-12, 228-13, 232-6

91.

சிறுமலை

=

அக 47-16

92.

சீறூர்

=

புற 297-4

93.

செந்தில் நெடுவே

=

புற 55-18, 19

94.

செம்பொன்மலை

=

பெரும் 241

95.

செருப்பு

=

பதி 21-23

96.

செல்லூர்

=

அக 90-9, 220-3

97.

சோணாடு

=

பட் 28

98.

சோழநாடு

=

புற – 382-3

99.

தகடூர்

=

பதி 78-9, 8ம் பதிகம் 9

100.

தண்பரங்குன்று

=

அக 59-11, மது 263, பரி 6-95, 8-46, 62, 82, 130, பரி 9-11, 69, 21-15, 45

101.

தண்மலை

=

அக 13-2

102.

தமிழ்நாடு

=

பரி திர 9-1

103.

தமிழகம்

=

பதி 2ம் பத்தின் பதிகம் 5, புற 168-18,

அக 227-14

104.

தலையாறு

=

அக 152-22

105.

திகிரியாப் பெருமலை

=

புற 228-14

106.

திருமருத பூந்துறை

=

பரி 11-30

107.

திரு மருத மூன்றுறை

=

பரி 7-83, 22-45, பரி-திர 2-72, கலி 26-13

108.

துளுநாடு

=

அக 15-5

109.

துறையூர்

=

புற 136-25

110.

தென்குமரி

=

மது 70

111.

தென்னம் பொருப்பு

=

புற 215-6

112.

தேனூர்

=

ஐங் 54-3, 55-2, 57-2

113.

தொண்டி

குறு 128-2, 210-2, 238-4, பதி 88-21,

அக 10-13, 60-7, 290-13, நற் 8-9, 18-4, 195-5, ஐங் 171-13, 172-3, 173-2, 174-1, 175-4,

176-1, 177-4, 178-3, 179-3, 180-4, புற 48-4

114.

தொல் முது கோடி

=

அக 70-13

115.

நவிரம்

=

மலை 82, 579

116.

நளிமலைநாடன்

=

சிறு 107, புற 150-28

117.

நறவு

=

பதி 85-8

118.

நாகர்நகர்

=

பரி திர 1-59

119.

நாஞ்சில் நாடு

=

புற 19-11, 20-11, 137-12, கலி – 8-5

120.

நாலூர்

=

குறு 15-3

121.

நாவலந்தண் பொழில்

=

பரி 5-8, பெரும் 465

122.

நான்மாடக்கூடல்

=

கலி 92-65, பரி-திர 1-3, 7-4, 12-2, 13-6

123.

நியமம்

=

அக 90-12, நற் 45-4

124.

நீடூர்

=

அக 266-10

125.

நீர்ப் பெயற்று

=

பெரும் 319

126.

நீழல்

=

அக 366-12

127.

நெடுங்குன்று

=

பரி 15-4, 17-51

128.

நெடுந்தெரு

=

நற் 161-5

129.

நெடுவரை

=

சிறு 128, அக 398-19

130.

நேரிமலை

=

பதி 67-22, 23

131.

பட்டினம்

=

சிறு 153, பட்டி 218

132.

படப்பை

=

அக 256-15, 96-8, புற – 137-12, 385-8

133.

பணைநல்லூர்

=

புற 345-20

134.

பரங்குன்று

=

பரி 8-11, 17-23, 39, 43, 19-56

பரி-திர 12-2

135.

பருவூர்

=

அக 96-14

136.

பவத்திரி

=

அக 340-7

137.

பழம்முதிர்குன்று

=

நற் 88-9

138.

பழம்முதிர்சோலை

=

திரு 317

139.

பழவிறல்மூதூர்

=

பெரு 411, மலை 487

140.

பழைய வேள்குடி

=

அக 372-4

141.

பறம்பு

=

புற 108-4, 109-1, 158-4, 176-9, 201-4, 337-6,

குறு 196-3, சிறு 91, அகம் 303-10,

356-8, 19

142.

பாடலி

=

குறு 75-4, அக 265-5

143.

பாரம்

=

அக 152-12, நற் 265-5

144.

பாழானநாடு

=

அக 117-7

145.

பாழி

=

அக 15-11, 142-9, 152-13, 208-6, 258-1,

372-3, 375-13, 396-3

146.

பிசிர்

=

புற 215-7

147.

பிடவூர்

=

புற 395-20

148.

புகார்

=

பதி 73-13, அக 181-22

149.

புகார்ப் போந்தை

=

பட்டி 74

150.

புறந்தை

=

அக 100-13

151.

புன்னாடு

=

அக 396-2

152.

புனலூரன்

=

கலி 67-5

153.

பூமலி பெருந்துறை

=

பட்டி - 105, பெரும் 389

154.

பூவா வஞ்சி

=

புற 32-2

155.

பூழிநாடு

=

குறு 163-1, அக 6-8, பதி 21-23, 73-9,

84-6, 90-27

156.

பெருங்கல்நாடன்

=

சிறு 87

157.

பெருந்துறை

=

அக 152-6, 199-19

158.

பொதியில்

=

குறு 84-3, 376-1, புற 128-5, அக 25-20, 138-7, 322-14, 377-10

159.

பொதினி

=

அக 1-4, 61-6

160.

பொய்கை ஊர்

=

நற் 200-7

161.

பொருப்பன்

=

கலி 35-24, 92-27, 108-58

162.

பொருப்புவரை

=

மது 42

163.

போந்தை

=

புற 338-4

164.

போர்

=

அக 186-16, 326-11

165.

மட்டவாயில்

=

அக 326-5

166.

மணிவரை

=

புற 229-27, பரி-திர 2-3

167.

மதுரை

=

கலி 96-23, புற 32-5, சிறு 67, மது 699, பரி – 11-48, 12-9, பரி திர 9-3, 10-3, 11-3, 12-9

168.

மரந்தை

=

அக 127-6, 376-18, குறு 34-6, பதி 90-28

169.

மருங்கூர் பட்டினம்

=

அக 227-20, நற் 258-10

170.

மருங்கை

=

நற் 358-10

171.

மலை

=

பட்டி 6

172.

மாங்காடு

=

அக 288-15

173.

மாங்குடி

=

புற 72-14

174.

மாடமூதூர்

=

அக - 335-11

175.

மால்வரை

=

திரு 256, சிறு 205, பரி 5-9

176.

மாலிருங்குன்றம்

=

பரி 15-17, 23

177.

மிளை

=

அக 133-16

178.

முக்கூடல்

=

பதி 50-7

179.

முசிறி

=

புற 343-10, 149-11

180.

முதுபொழில்

=

மது 190

181.

முதுவெள்ளிலை

=

மது 119

182.

முள்ளுர்

=

புற 126-8, 174-13, குறு – 312-3

அக 209-12, நற் 170-6, 291-7

183.

முனை

=

அக 247-8

184.

மூதூர்

=

நெடு 29

185.

மோகூர்

=

பதி 44-14, 49-8, அக 251-10, மது 508

186.

யவனர்

=

நெடு 101, முல் 61, அக 149-9,

புற 56-18, பெரு - 316

187.

யவுனர்

=

புற 174-1

188.

வஞ்சி

=

புற 387-33, அக 263-12, 396-19

பரி திர 8-10, சிறு 50

189.

வடபெருங்கடல்

=

மது 70

190.

வடமலை

=

பட்டி 187, புற 67-7, 122-8

191.

வடமீன்

=

அக – 396-17, கலி – 2-21

192.

வடவர்

=

பட்டி 276, நெடு 51, அக 340-16

193.

வயலை வேலி வியலூர்

=

அக 97-13

194.

வல்லம்

=

அக 336-21, 356-13

195.

வள்ளியம்காடு

=

முல் 101

196.

வாகை

=

புற 351-6, அக 125-19

197.

வாட்டாறு

=

புற 396-13

198.

வாரணவாசி

=

கலி 60-13

199.

வானவர்

=

புற 39-16

200.

வீரை

=

அக 206-13

201.

வெண்ணி

=

நற் 390-3, பொரு 147, புற 66-6

202.

வெண்ணிவாயில்

=

அக 211-14, 246-9

203.

வெளியம்

=

அக 359-6

204.

வெண்வேலன்குன்று

=

கலி 27-16

205.

வேங்கடநாடன்

=

புற 381-22, 391-7

206.

வேங்கட மலை

=

அக 209-9, 211-7, 213-3

207.

வேங்கடம்

=

அக 27-7, 83-10, 85-9, 265-21, 393-20

208.

வேம்பி

=

அக 249-9

209.

வேலூர்

=

சிறு 173

210.

வேளுர்

=

அக 166-4

கருத்துகள்

முனைவர் ஆ.மணி இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
நன்முயற்சி. பாராட்டுக்கள். இதுபோன்ற தரவுகள் ஆய்வாளர்களுக்கும் பயன்படும். நன்றி.
மணிவானதி இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
இலக்கியங்களில் இவ்வளவு ஊர் பெயர்களா? நம்பமுடியவில்லை.
தேடுதலுக்குப் பாராட்டுக்கள்.
அன்புடன்
முனைவர் துரை.மணிகண்டன்
முனைவர்.இரா.குணசீலன் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
தங்களை வலைச்சரத்தில் அறிமுகம் செய்துள்ளேன்
http://blogintamil.blogspot.com/2011/07/blog-post_18.html

நன்றி.
முனைவர் இரத்தின.புகழேந்தி இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
மிகச்சிறப்பான பதிவு எங்கள் ஊர்ப்பெயரும் பட்டியலில் உள்ளது கூடுதல் மகிழ்ச்சி. மருங்கூர் என்ங்கள் ஊர்.
நந்தினி மருதம் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
மிகவும் பாராட்டுதலுக்கு உரிய
ஒரு சிறந்த முயற்சி
மனம் நிரைந்த பாராட்டுக்கள்
வாழ்க வாழ்த்துக்கள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

செய்யுளும் உரைநடையும்

முதலாமாண்டு – இரண்டாம் பருவம் தாள் -1 –ITAC - செய்யுளும் உரைநடையும் அலகு – 1      குறுந்தொகை
நல்ல குறுந்தொகை எனப் புலவர்களால் பாராட்டப்பட்டது. குறுந்தொகை என்பதற்கு குறும் பாடல்களைக் கொண்ட தொகை அல்லது தொகுப்பு என்று பொருள் படும்.  தொகுத்தவர் உப்பூரி குடிகிழார் தொகுப்பித்தவர் பூரிக்கோ. 400 பாடல்களை 205 புலவர்கள் பாடியுள்ளனர். கடவுள் வாழ்த்து பெருந்தேவனார் என்பவர் பாடியுள்ளார். எட்டுத்தொகை நூல்களுள் ஒன்று. இது அகத்திணைப் பாடல்களின் தொகுப்பு. இப்பாடல்களின் அடிவரையறை 4 முதல் 8, நேரிசை ஆசிரியப்பாவினால் ஆனது. ஆசிரியர் பெயர் தெரியாத பாடல்கள் பத்து உள்ளன. உவமையாலோ, தொடராலோ அல்லது சிறப்பு அடைமொழியாலோ பெயர்பெற்ற புலவர் எண்ணிக்கை 19. குறுந்தொகையில் வருணனை குறைவு. முதல், கருப் பொருள்களை விட உரிப்பொருளுக்குச் சிறப்பிடம் தரப்படுகிறது. உள்ளுறை இறைச்சி அளவாக அமைந்துள்ளன. குறுந்தொகைப் பாடல்கள் உலகத் தரமுடையவை. உலகிலுள்ள எவ்வளவு சிறந்த காதல் பாடல்களுடன் ஒப்பிட்டு அதன் சிறப்பை உணரலாம். பல சான்றோர்களால் அதிகம் மேற்கோளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது இந்நூல் ஆகும். இலண்டன் நகரில் பூமிக்கு அடியில் ஓடும் சுரங்கத் தொடர் வ…

தொகைச்சொற்கள்

நான்கு எண்ணிக்கையில் அமைந்த தொகைச்சொற்கள்........

அச்சம் ---- அணங்கு,விலங்கு,கள்வர்,தம்மரசன்

அரண --- மலை,காடு,மதில்,கடல்

அளவு---எண்ணல்,எடுத்தல்,முகத்தல்,நீட்டல்

அழுகை ---- இளிவு,அழவு,அசைவு,வறுமை

அனுபந்தம் ---- விடயம்,சம்பந்தம்,பிர்ரயோசனம்

ஆச்சிரமம் ----- பிரமநரியம்,இல்வாழ்க்கை,வானப்பிரத்தம்,சந்தியாசம்

ஆடூஉக்குணம் ------ அறிவை,நிறை,ஓர்ப்பு,கடைப்பிடி

இழிச்சொல் ---- குறளை,பொய்,கடுஞ்சொல்,பயினில் சொல்

இளிவரல் ----- மூப்பு,பிணி,வருத்தம்,மென்மை,

உண்டி ------ உண்டல்,தின்னல்,நக்கல்,பருகல்

உபாயம் ----- சாமம்,தானம்,பேதம்,தண்டம்

உவகை ----- செல்வம்,புலன்,புணர்வு,விளையாட்டு

உரை ----- கர்த்துரை,பதவுரை,பொழிப்புரை,அகலவுரை

ஊறுபாடு ------ எறிதல்,குத்தல்,வெட்டல்,எய்தல்

கதி ----- தேவர்,மக்கள்,விலங்கு,நாகர்

கணக்கு ---- தொகை,பிரிவி,பெருக்கு,கழிவு

கம்பம் ----தாலம்பம் ,வெள்ளை,சாலாங்கம்,கற்பரி

கரணம் -----மனம்,புத்தி,அகங்காரம்,சித்தம்

கல்வி ---- கேள்ளவி,தானுணர்தல்,பயிற்சி,ஓதுவித்தல்

கவிகள் ----- ஆசு,மதுரம்,சித்திரம்,வித்தாரம்

காதிகள் ----- ஞானாவரணீயம்,தரிசனாவரணீயம்,மோகநீயம்,அந்தராயம்

சதுரங்கம் ----- தேர்,கரி,பரி,கலாள்

சாந்துவகை -----…

சங்க இலக்கியத்தில் விருந்தோம்பல்

சங்கதமிழ் இலக்கியங்கள் காதல்,வீரம்,கொடையை மட்டுமன்றி
இல்லறத்துக்குரிய அறங்களுள் ஒன்றாக விருந்தோம்பலையும்
சிறப்பித்துக் கூறுகின்றன.விருந்தோம்பலில் தமிழரே பேர் பெற்றவர்கள்.
பழந்தமிழர் விருந்தோம்பலை வாழ்க்கையின் உயிர் நாடியாகக் கொண்டமை,
அக்கால நூல்களால் நன்கு தெரிகிறது.பழந்தமிழ் நூல்களில் விருந்து மணமே
பெரிதும் கமழ்ந்து கொண்டிருந்தது.விருந்தோம்பலின் அருமையை அறிந்து
வள்ளுவர் விருந்தோம்பலுக்கென்று தனியோர் அதிகாரத்தைப் படைத்துள்ளார்.
'விருந்து' என்ற சொல் புதுமையைப் குறித்துப் பின்பு ஆகுபெயராய் விருந்தினரைக்
குறித்து வழங்கலாயிற்று.
'விருந்து தானும்
புதுவது கிளந்த யாப்பின் மேற்றே'(பொருளதிகாரம்,237)
என்ற தொல்காப்பிய நூற்பா மூலம் அறியலாம்.
இல்லற நெறி
'பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதலே' இல்லறத்தின் தலையாய நெறியாகும்.
விருந்தோம்பல் இல்லாத வாழ்க்கை இல்வாழ்க்கை ஆகாது. விருந்தோம்பலில் பெண் பெரும்
பங்கு பெறுகிறாள்.ஆதலின் 'நல்விருந்தோம்பலின் நட்டாள்' எனத் திரிகடுகம் கூறும்.

தொல்காப்பியமும் மனைவிக்கு உரிய மாண்புகளாக விருந்தோம்பலையும் சுற்றம் ஓம்பலையும் சுட்டுகிறது.
\
'விருந்து புறந்தருதல…