இடுகைகள்

மே, 2013 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

வையாபுரிப்பிள்ளையின் சங்க இலக்கியப் பதிப்பு

படம்
சரீரத்தால்அடிமைப்பட்டிருப்பதைப்பார்க்கிலும் அறிவினால்அடிமைப்பட்டிருப்பதுமிகவும்கொடுமையாகும் பேராசிரியர். வையாபுரிப்பிள்ளை தமிழ்ப்பதிப்புச்சூழலில்,  பத்தொன்பதாம்நூற்றாண்டின்இடைப்பகுதியில்அறிமுகமாகியஅச்சுஊடகத்தின்காரணமாக, சுவடிஎழுத்துக்கள்அச்சுஎழுத்துக்களாகப்பதிப்பிக்கப்பட்டன. ஆறுமுகநாவலர், சி.வை.தாமோதரன்பிள்ளை,  உ.வே.