இடுகைகள்

July, 2017 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

சீனப் பெண்களின் சொல்லப்படாத கதைகள்

படம்
நீநேராகநிற்கும்பட்டசத்தில்வளைந்திருக்கும் நிழலைக்கண்டுஏன்பயப்படுகிறாய்- சீனப்பழமொழி பெண்கள்பற்றிசொல்லப்படாதபேசப்படாதஎத்தனைஎத்தனையோகதைகள்உலகம்முழுதும்இருக்கிறன. அந்தகதைகள்எல்லாம்பொதுவெளிக்குள்சொல்லப்படும்போதுதான்அவைகள்குறித்தானபேச்சுகள்உருவாகத்