இடுகைகள்

May, 2015 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

ஆழ்வார் பாடல்களில் பெண் இருப்பு

இந்தியமரபில்பெண்ணுக்கானஇருப்பின்விதியை,பலநிலைகளில்உருவாக்கி / வகுத்தும், செயல்படுத்தியும்வந்திருப்பதை, தொல்சீர்இலக்கண,இலக்கியங்கின்ஊடாகபயணிக்கும்போதுஅறியமுடியும்., சங்ககால, வேதகாலபெண்கள்பெருமையோடும்சிறப்போடும்வாழ்ந்தார்கள்என்றபிம்பத்தைஉருவாக்கவும்முற்பட்டிருக்கின்றனர்.  ஆனால்சமூத்தின்பொதுபுத்தியில்பெண்ஆணைவிடக்கீழானவள்; மாறுபட்டவள்இயற்கையிலேயேஇவ்விதம்உருவாக்கப்பட்டவள்என்ற