இடுகைகள்

September, 2013 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

நூற்பட்டியல்

தமிழிலக்கியத்திறனாய்வுவினாக்கள் 1.இலக்கியத்திறனாய்வுஎன்னும்சொல்லைமுதலில் பயன்படுத்தியவர். அ.ச.ஞானசம்பந்தம் 2.விமர்சனம்எம்மொழிச்சொல் வடமொழி 3.ஆய்தல்என்பதன்பொருள் உள்ளதன்நுணுக்கம் 4.இலக்கியத்திறனாய்வுஇலக்கியத்தைக்கற்கிறதிறனாய்விலும்தனித்துறையாகஇயங்க