சங்க இலக்கிய ஊர்ப்பெயர்கள


1.

அகுதை

=

புற 233-3, 347-5, அக-208-18, குறு 298-5.

2.

அம்பர்

=

நற் 141-10

3.

அயிரை

=

பதி 70-26, 88-12, 90-16

4.

அரியவும்

=

பட்டி 192

5.

அலைவாய்

=

திருமு 125

6.

அழுங்காய் ஊர்

=

அக 400-26

7.

அழுந்தூர்

=

அக 246-14

8.

அழுந்தை

=

அக - 196-11

9.

அழும்பி

=

அக 44-15

10.

அள்ளுர்

=

அக 46-14

11.

ஆஅய்குடி

=

புற 132-8

12.

ஆமூர்

=

ஐங் 56-2, புற 80-1, அக - 159-19,

சிறுபா 188

13.

ஆர்க்காடு

=

நற் 227-6, குறு 258-7

14.

ஆலங்கானம்

=

அக 36-14, 175-11, 209-6, மது 127,

நற் 387-7, புற – 19-2

15.

ஆலமுற்றம்

=

அக 181-17

16.

ஆவினன்குடி

=

திருமு 176

17.

இமயம்

=

கலி 38-1, 92-18, 105-75, குறு 158-5,

புற 2-24, 34-21, 39-15, 166-33, 214-11,

369-24, பதி 3ம் பதிகம் 1, 43-7,

பரி 8-11, 12, திருமு 253, சிறு 48,

பெரு 429, அக 127-4, 399-2, நற் 356-3

18.

இருந்தையூர்

=

பரிதிர 1-5

19.

இருப்பை

=

ஐங் 58-2, நற் 260-7, 350-4, அக – 15-13

20.

இலங்கை

=

சிறு 119, 120, புற – 379-6

21.

ஈழம்

=

பட்டி 191

22.

உத்திரகுரு

=

பதி 325

23.

உம்பல்காடு

=

பதி பதிகம் 3-2

24.

உம்பற்காடு

=

அக 357-9

25.

உயர்நிலை பொருப்பின்

=

அக - 338-6

26.

உயர் நெல்லின்

=

மது 87

27.

உயர் மலை

=

கலி 38-2

28.

உறத்தூர்

=

அக 266-13

29.

உறந்தை

=

புற 352-10, குறு 116-2, சிறு 83,

பட் 285, அக 4-14, 6-5, 93-5, 122-21,

137-6, 226-14, 237-14, 266-13, 369-14, 385-04

30.

ஊணூர்

=

புற 348-5, அக 220-13, 227-18,

நற். 300-10

31.

எயில் ஊர்

=

நற். 197-11

32.

எருமையூரன்

=

அக 36-17

33.

ஏரகத்து

=

திருமு 189

34.

ஏழில்

=

அக 152-13

35.

ஏழிற்குன்றம்

=

நற். 391-7

36.

ஏழெயில்

=

புற 33-8

37.

ஒல்லையூர்

=

புற 242-6

38.

ஒளியர்

=

பட்டி 274

39.

ஓடைக் குன்றத்து

=

அக 111-6

40.

கங்கை வங்கம்

=

நற் 189-5

41.

கட்டூர்

=

புற 295-1, ஐங் 445-2

42.

கந்தாரம்

=

புற 258-2

43.

கரும்பனூர்

=

புற 381-26

44.

கருவூர்

=

அக 93-21

45.

கார் விரை

=

அக 198-5

46.

கழாஅர்

=

ஐங் 61-3, அக 6-20, 222-5, 226-8, 376-4,

பட்டி 191, நற் 281-3

47.

கழுமலம்

=

அக 44-13, 270-9

48.

கள்ளில்

=

அக 271-12

49.

கள்ளுர்

=

அக 256-15

50.

காஞ்சியூரன்

=

அக 96-8

51.

காமூர்

=

அக 365-12, 135-13

52.

காவிரிப்பூம்பட்டினம்

=

அக 205-12

53.

காழகத்து

=

பட்டி 191

54.

குட்டுவர்

=

மது 105, பதிற் 90-26

55.

குட்டுவன் குடவரை

=

நற் 105-8

56.

குடக்கு வாங்கு பெருங்சினை

=

நற் 167-1

57.

குடந்தை

=

அக 60-13, 284-3, புற 321-5

58.

குடநாடு

=

புற 177-12, அக 91-17, 115-5

59.

குடபுலம்

=

புற 373-26

60.

குடமலை

=

பட்டி 188, மலை 527,

61.

குட முதல் குன்றம்

=

மது 547

62.

குடவர்

=

பட்டி 276, அக 393-16, பதி - 55-9,

புற 17-140

63.

குடவாயில்

=

அக 44-18

64.

குமட்டூர்

=

பதி - 2ம்பத்தின் பதிகம் 14

65.

குமரி

=

பதிற் 11-24, 43-8, புற 67-6

66.

குழமூர்

=

அக 168-5

67.

குளவாய்

=

பரி-திர 1-63

68.

குறுக்கை

=

அக 45-9, 145-11

69.

குறும்பூர்

=

குறு 328-8

70.

குறும்பொறை

=

அக 159-14, சிறுபா 109

71.

குன்றத்து

=

கலி 93-27, அக 4-15, பரி 9-44, 26,

17-5, 18-27, 19-102

72.

குன்றம்

=

பரி 17-21, பரி-திர 9-4, 13-2, அக 140-4

73.

குன்று

=

பரி 4-24, 68, 6-55, 69, 8-15, 19, 28, 29, 35, 51, 70, 9-26, 71,

14-17, 15-7, 14, 35, 45, 53, 65, 17-29, 18-5, 6, 14, 15, 45, 19-15, 23, 36, 66, 84, 93,

74.

குன்று அமர்ந்து

=

திருமு 77

75.

குன்றூர்

=

நற் 280-8

76.

கூடல்

=

கலி 30-11, 35-17, 57-8, 92-11, அக 93-9, 116-14, 231-13, 253-6, 296-12, 315-7, 346-20, நற் 39-10, திருமு 71, மது 429,

மது-தனி 1-4, 2-4, பரி 8-28, 29, 10-40, 112, 129, 12-31, 17-23, 45, 19-8, 15, பரிதி 2-4, 26, 46

77.

கூடலங்குன்று

=

அக 149-14

78.

கொங்கர்

=

பதி 22-15, 77-10, 88-19, 90-25, குறு 393-6, அக. 79-5, 253-4, 368-16, நற். 10-6, புற 130-5

79.

கொடுங்கால்

=

அக 35-15

80.

கொடுமணம்

=

பதி 67-1, 74-5

81.

கொல்லி

=

நற் 185-7, 192-8, 201-5, 265-7, 346-9,

குறு 89-4, 100-5, அக 33-14, 62-13,

208-22, 209-15, 213-15, 303-6, 338-14,

பதி 73-15, 81-24, 8ம் பதிகம் 3

82.

கொற்கை

=

ஐங் 185-1, 188-2, அக 27-9, 130-11, 201-4, நற் 23-6, சிறு 62, மது 138

83.

கோடுயர் பொருப்பு

=

கலி 57-16, புற 135-1

84.

கோடைப் பொருநன்

=

அக 13-10

85.

கோவல்

=

அக 35-14

86.

கோழி

=

பரி திர-8-10, 11

87.

சாய்க்காடு

=

நற் 73-9

88.

சாய்க்கானம்

=

அகம் 220-8

89.

சாரல்

=

பெரும் 494

90.

சிறுகுடி

=

கலி 39-11, 52-10, 102-38, நற். 45-1, 340-9,

367-6, அக 54-14, 117-18, 204-12, 228-13, 232-6

91.

சிறுமலை

=

அக 47-16

92.

சீறூர்

=

புற 297-4

93.

செந்தில் நெடுவே

=

புற 55-18, 19

94.

செம்பொன்மலை

=

பெரும் 241

95.

செருப்பு

=

பதி 21-23

96.

செல்லூர்

=

அக 90-9, 220-3

97.

சோணாடு

=

பட் 28

98.

சோழநாடு

=

புற – 382-3

99.

தகடூர்

=

பதி 78-9, 8ம் பதிகம் 9

100.

தண்பரங்குன்று

=

அக 59-11, மது 263, பரி 6-95, 8-46, 62, 82, 130, பரி 9-11, 69, 21-15, 45

101.

தண்மலை

=

அக 13-2

102.

தமிழ்நாடு

=

பரி திர 9-1

103.

தமிழகம்

=

பதி 2ம் பத்தின் பதிகம் 5, புற 168-18,

அக 227-14

104.

தலையாறு

=

அக 152-22

105.

திகிரியாப் பெருமலை

=

புற 228-14

106.

திருமருத பூந்துறை

=

பரி 11-30

107.

திரு மருத மூன்றுறை

=

பரி 7-83, 22-45, பரி-திர 2-72, கலி 26-13

108.

துளுநாடு

=

அக 15-5

109.

துறையூர்

=

புற 136-25

110.

தென்குமரி

=

மது 70

111.

தென்னம் பொருப்பு

=

புற 215-6

112.

தேனூர்

=

ஐங் 54-3, 55-2, 57-2

113.

தொண்டி

குறு 128-2, 210-2, 238-4, பதி 88-21,

அக 10-13, 60-7, 290-13, நற் 8-9, 18-4, 195-5, ஐங் 171-13, 172-3, 173-2, 174-1, 175-4,

176-1, 177-4, 178-3, 179-3, 180-4, புற 48-4

114.

தொல் முது கோடி

=

அக 70-13

115.

நவிரம்

=

மலை 82, 579

116.

நளிமலைநாடன்

=

சிறு 107, புற 150-28

117.

நறவு

=

பதி 85-8

118.

நாகர்நகர்

=

பரி திர 1-59

119.

நாஞ்சில் நாடு

=

புற 19-11, 20-11, 137-12, கலி – 8-5

120.

நாலூர்

=

குறு 15-3

121.

நாவலந்தண் பொழில்

=

பரி 5-8, பெரும் 465

122.

நான்மாடக்கூடல்

=

கலி 92-65, பரி-திர 1-3, 7-4, 12-2, 13-6

123.

நியமம்

=

அக 90-12, நற் 45-4

124.

நீடூர்

=

அக 266-10

125.

நீர்ப் பெயற்று

=

பெரும் 319

126.

நீழல்

=

அக 366-12

127.

நெடுங்குன்று

=

பரி 15-4, 17-51

128.

நெடுந்தெரு

=

நற் 161-5

129.

நெடுவரை

=

சிறு 128, அக 398-19

130.

நேரிமலை

=

பதி 67-22, 23

131.

பட்டினம்

=

சிறு 153, பட்டி 218

132.

படப்பை

=

அக 256-15, 96-8, புற – 137-12, 385-8

133.

பணைநல்லூர்

=

புற 345-20

134.

பரங்குன்று

=

பரி 8-11, 17-23, 39, 43, 19-56

பரி-திர 12-2

135.

பருவூர்

=

அக 96-14

136.

பவத்திரி

=

அக 340-7

137.

பழம்முதிர்குன்று

=

நற் 88-9

138.

பழம்முதிர்சோலை

=

திரு 317

139.

பழவிறல்மூதூர்

=

பெரு 411, மலை 487

140.

பழைய வேள்குடி

=

அக 372-4

141.

பறம்பு

=

புற 108-4, 109-1, 158-4, 176-9, 201-4, 337-6,

குறு 196-3, சிறு 91, அகம் 303-10,

356-8, 19

142.

பாடலி

=

குறு 75-4, அக 265-5

143.

பாரம்

=

அக 152-12, நற் 265-5

144.

பாழானநாடு

=

அக 117-7

145.

பாழி

=

அக 15-11, 142-9, 152-13, 208-6, 258-1,

372-3, 375-13, 396-3

146.

பிசிர்

=

புற 215-7

147.

பிடவூர்

=

புற 395-20

148.

புகார்

=

பதி 73-13, அக 181-22

149.

புகார்ப் போந்தை

=

பட்டி 74

150.

புறந்தை

=

அக 100-13

151.

புன்னாடு

=

அக 396-2

152.

புனலூரன்

=

கலி 67-5

153.

பூமலி பெருந்துறை

=

பட்டி - 105, பெரும் 389

154.

பூவா வஞ்சி

=

புற 32-2

155.

பூழிநாடு

=

குறு 163-1, அக 6-8, பதி 21-23, 73-9,

84-6, 90-27

156.

பெருங்கல்நாடன்

=

சிறு 87

157.

பெருந்துறை

=

அக 152-6, 199-19

158.

பொதியில்

=

குறு 84-3, 376-1, புற 128-5, அக 25-20, 138-7, 322-14, 377-10

159.

பொதினி

=

அக 1-4, 61-6

160.

பொய்கை ஊர்

=

நற் 200-7

161.

பொருப்பன்

=

கலி 35-24, 92-27, 108-58

162.

பொருப்புவரை

=

மது 42

163.

போந்தை

=

புற 338-4

164.

போர்

=

அக 186-16, 326-11

165.

மட்டவாயில்

=

அக 326-5

166.

மணிவரை

=

புற 229-27, பரி-திர 2-3

167.

மதுரை

=

கலி 96-23, புற 32-5, சிறு 67, மது 699, பரி – 11-48, 12-9, பரி திர 9-3, 10-3, 11-3, 12-9

168.

மரந்தை

=

அக 127-6, 376-18, குறு 34-6, பதி 90-28

169.

மருங்கூர் பட்டினம்

=

அக 227-20, நற் 258-10

170.

மருங்கை

=

நற் 358-10

171.

மலை

=

பட்டி 6

172.

மாங்காடு

=

அக 288-15

173.

மாங்குடி

=

புற 72-14

174.

மாடமூதூர்

=

அக - 335-11

175.

மால்வரை

=

திரு 256, சிறு 205, பரி 5-9

176.

மாலிருங்குன்றம்

=

பரி 15-17, 23

177.

மிளை

=

அக 133-16

178.

முக்கூடல்

=

பதி 50-7

179.

முசிறி

=

புற 343-10, 149-11

180.

முதுபொழில்

=

மது 190

181.

முதுவெள்ளிலை

=

மது 119

182.

முள்ளுர்

=

புற 126-8, 174-13, குறு – 312-3

அக 209-12, நற் 170-6, 291-7

183.

முனை

=

அக 247-8

184.

மூதூர்

=

நெடு 29

185.

மோகூர்

=

பதி 44-14, 49-8, அக 251-10, மது 508

186.

யவனர்

=

நெடு 101, முல் 61, அக 149-9,

புற 56-18, பெரு - 316

187.

யவுனர்

=

புற 174-1

188.

வஞ்சி

=

புற 387-33, அக 263-12, 396-19

பரி திர 8-10, சிறு 50

189.

வடபெருங்கடல்

=

மது 70

190.

வடமலை

=

பட்டி 187, புற 67-7, 122-8

191.

வடமீன்

=

அக – 396-17, கலி – 2-21

192.

வடவர்

=

பட்டி 276, நெடு 51, அக 340-16

193.

வயலை வேலி வியலூர்

=

அக 97-13

194.

வல்லம்

=

அக 336-21, 356-13

195.

வள்ளியம்காடு

=

முல் 101

196.

வாகை

=

புற 351-6, அக 125-19

197.

வாட்டாறு

=

புற 396-13

198.

வாரணவாசி

=

கலி 60-13

199.

வானவர்

=

புற 39-16

200.

வீரை

=

அக 206-13

201.

வெண்ணி

=

நற் 390-3, பொரு 147, புற 66-6

202.

வெண்ணிவாயில்

=

அக 211-14, 246-9

203.

வெளியம்

=

அக 359-6

204.

வெண்வேலன்குன்று

=

கலி 27-16

205.

வேங்கடநாடன்

=

புற 381-22, 391-7

206.

வேங்கட மலை

=

அக 209-9, 211-7, 213-3

207.

வேங்கடம்

=

அக 27-7, 83-10, 85-9, 265-21, 393-20

208.

வேம்பி

=

அக 249-9

209.

வேலூர்

=

சிறு 173

210.

வேளுர்

=

அக 166-4

கருத்துகள்

முனைவர் ஆ.மணி இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
நன்முயற்சி. பாராட்டுக்கள். இதுபோன்ற தரவுகள் ஆய்வாளர்களுக்கும் பயன்படும். நன்றி.
மணிவானதி இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
இலக்கியங்களில் இவ்வளவு ஊர் பெயர்களா? நம்பமுடியவில்லை.
தேடுதலுக்குப் பாராட்டுக்கள்.
அன்புடன்
முனைவர் துரை.மணிகண்டன்
முனைவர்.இரா.குணசீலன் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
தங்களை வலைச்சரத்தில் அறிமுகம் செய்துள்ளேன்
http://blogintamil.blogspot.com/2011/07/blog-post_18.html

நன்றி.
முனைவர் இரத்தின.புகழேந்தி இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
மிகச்சிறப்பான பதிவு எங்கள் ஊர்ப்பெயரும் பட்டியலில் உள்ளது கூடுதல் மகிழ்ச்சி. மருங்கூர் என்ங்கள் ஊர்.
நந்தினி மருதம் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
மிகவும் பாராட்டுதலுக்கு உரிய
ஒரு சிறந்த முயற்சி
மனம் நிரைந்த பாராட்டுக்கள்
வாழ்க வாழ்த்துக்கள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

சங்க இலக்கியத்தில் விருந்தோம்பல்

தொகைச்சொற்கள்

புறநானூற்றில் கல்விச்சிந்தனை