முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

வஞ்சப் புகழ்ச்சி

இலக்கணத்தில் வஞ்சப்புகழ்ச்சியணி (irony)என ஒன்று உண்டு.சங்க இலக்கயத்தில் இவ்வணி பயின்று வந்துள்ளது.
வஞ்சப் புகழ்ச்சி அணி என்பது ஒருவரைப் புகழ்வது போல இகழ்வதும்,இகழ்வது போல புகழ்வதும் ஆகும்.(இன்றைய சூழலை புகழவேண்டியவரை இகழ்வதும்,இகழவேண்டியவரைப் புகழ்வதும் தானே நடந்து கொண்டு இருக்கிறது.பல இடங்களில்,சரி செய்திக்கு வருவோம்)

புறநானூற்றில் நெட்டிமையார் என்னும் புலவர் முதுகுடுமிப் பெருவழுதியை இகழ்வதுப் போல புகழுகின்றார்.

முதுகுடுமி பகைவர்களை வென்று அவர்களுடைய நாட்டில் இருந்து பல பொருள்களைக் கவர்ந்து வந்து பாணர் புலவர் போன்றோருக்கு வழங்குகின்றான்.அச்செயலைப் பார்த்த புலவர்,

பாணர் பொற்றாமரைப் பூவைச் சூடவும் புலவர் நெற்றிப் பட்டம் அணிந்து யானையுடன்,ஏறுதற்கேற்றப ஒப்பனை செய்து தேரை நிறுத்தவும் செய்தல் அறச்செயல் ஆகுமோ?

வெற்றியிற் சிறந்த முதுக்குடுமு பெருவழுதியே ! வேற்றாருடைய நிலத்தை அவர் துன்புறும்படி கைப்பற்றி உன்னுடைய பரிசிலரிடத்து இனிய செயல்களைச் செய்கின்றாய் என நெட்டியார்,அவ்வழுதியை வஞ்சப் புகழ்ச்சியணி தோன்றப் புகழுகின்றார்.

பாணர் தாமரை மலையவும்,புலவர்
பூநுதல் யானையோடு புனைதேர் பண்ணவும்,
அறனோ மற்றுஇது? விறல்மாண் குடுமி !
இன்னா ஆகப்பிறர்மண் கொண்டு,
இனிய செய்தி நின்ஆர்வலர் முகத்தே .(புறநானூறு,12)ஒருமுறை அவ்வையார் அதியமானுக்காக தொண்டைமானிடத்து தூது செல்லுகின்றார்,அப்பொழுது அதியமானின் வீரத்தினை வஞ்சப்புகழ்ச்சியாக தொண்டைமானிடம் எடுத்துக்கூறுகின்றார்.

தொண்டைமானை சந்திக்கச் செல்லுகின்றார் அவ்வை ,அப்பொழுது தொண்டைமான் படைக்கலங்கள் உடைய அறையில் இருக்கின்றான்.அங்கு சென்ற அவ்வை அக்கலங்களை நோக்குகின்றாள்,அக்கலங்கள் எல்லாம் புதிதாக வாங்கி வைத்து வைத்தப்படியே இருக்கின்றது
அதனைப் கண்ட அவ்வை,இன்னுடைய படைக்கலங்கள் மயில் தோகை அணியப்பெற்று,மாலை சூட்டப்பெற்று,அவற்றின் வலிய காம்புகள் திருத்தம் செய்யப்பெற்று,நெய்பூசப்பெற்று,காவலுடைய பெரிய மனையிடத்து அழகாக்க வைக்கப்பட்டுள்ளது.(இன்று பூசல் இல்லா அமைதி உலகம் வேண்டும் என்று எண்ணுகின்றோம் ,இப்பொழுது எல்லா நாடுகளிலும் ஆயுதங்கள் இப்படியே இருக்கலாமோ?)

இவ்வே, பீலி அணிந்து மாலை சூட்டி,
கண்திரள் நோன்காழ் திருத்தி நெய்யணிந்து
கடியுடை வியல்நக ரவ்வே. (புறநானூனு,95)


ஆனால் அதியமானி படைக்கலங்கள் எப்படி உள்ளது தெரியுமா? பகைவரிடம் அடிக்கடிப் போர் புரிவதால் கங்குல் முறிந்து,கொல்லனது வேல் செய்யும் பட்டறையில் கிடக்கின்றது.

பகைவர்க் குத்தி,கோடு,நுதி சிதைந்து
கொற்றுறைக் குற்றில மாதோ ! என்றும்
---------------------------
அண்ணல்எம் கோமான்,வைநுதி வேலே (புறநானூறு,95)


என்று அதியனை வஞ்ச புகழ்ச்சியாப் புகழ்கின்றார்.

கபிலர் பாரியினுடைய பெருமையை ,அவனது கொடைத்தன்மையை வஞ்ச புகழ்ச்சியாகவே புகழ்வார். பாரி பாரின்னு பெரிதாக எல்லோரும் பேசுகின்றீர்களே அவன் ஒருவன் மட்டும் தான் எந்த பயனையும் எதிர்பார்க்காமல் வழங்க கூடிய மனம் படைத்தவனா?இல்லையே மழை கூட உண்டே ? என்று மழையைப் புகழ்வது போல பாரியைப் புகழ்ந்துரைப்பார்.

பாரி பாரி என்றுபல ஏத்தி
ஒருவற் புகழ்வர் செந்நாப் புலவர்;
பாரி ஒருவனும் அல்லன் ;
மாரியும் உண்டுஈண்டு உலகுபுரப் பதுவே (புறநானூறு ,107)

கருத்துகள்

கள்ளபிரான் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
நல்ல பதிவு. வஞ்சப்புகழ்ச்சியணியைப் பற்றி பள்ளியில் படித்த நினைவுகள.

கபிலர் வரைந்த பாவே அனைத்திலும் ‘நச்’சென்று இருக்கிறது எனபது என் கருத்து.

வஞசப்புகழ்ச்சி சரி? அதை எதற்காக நாடினர் புலவர்கள்? நேரடியாகச் சொல்லின் தலை போய்விடும் எனப் பயந்தான் காரணமா? இல்லை, அவ்வஞசப்புகழ்ச்சி என்பதை உற்றுணரும்போது ஈவும் இலக்கியச்சுவை அப்புலவனைக் காப்பாற்றுமா?

அது கிடக்க.

ஆங்கிலத்தில் euphemism என்ற மொழி அணி ஒன்று உண்டு. ஒருவனை ‘அவன் பொய் சொல்கிறான்’ He is a liar என்றால் அவன் கோபத்திற்கு ஆளாக நேரிடும். மாறாக, He is being economical with truth என்றால், அது ஒரு பாயும் அம்பாகத் தோன்றாது.

இதுதான் வஞ்சப்புகழ்ச்சியோ. ஏனெனி்ல் நீங்கள், இதைக்கொண்டு இகழவும், புகழவும் செய்யலாம் என்று சொன்னீர்கள் அல்லவா!

...

பதிவில் எழுத்துப்பிழைகள் உள.

பேராசிரியை அவர்களே!

நான் ஒரு அஞசல் அனுப்பியிருந்தேன். அதில் கள்ளபிரான் என்றெழுதவேண்டுமா, இல்லை கள்ளப்பிரான் என்று சந்தி சேர்த்தெழுத வேண்டுமா? என்று கேட்டிருந்தேன். கிடைத்ததா?
முனைவர் கல்பனாசேக்கிழார் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
வணக்கம் வஞ்சப்புகழ்ச்சியில் பாடியது தம் தலை போய்விடும் என்ற பயத்தில் அல்ல .சங்க புலவர்கள் எதனைக் கண்டு அஞ்சாமல் தவறுகளைச் சுட்டிக் காட்டக்கூடியவர்கள். உரம் நிரம்பியவர்கள்.

ஆங்கிலத்தில் வழங்க கூடிய euphemism என்பது நாம் கூறக்கூடிய மங்கல வழக்குச் சொல் அல்லது இடக்கரடக்கல் என்று கூறலாம் .எதனையும் நேரடியாக கூறாமல் கூறுவது.

கள்ளக்கடத்தல்,கள்ளத்தனம்,கள்ளச்சாவி கள்ளத்தொண்டை,கள்ளத்தோணி கள்ளச்சந்தை,கள்ளக்கையெழுத்து கள்ளக்காதலன்,கள்ளப்பார்வை,கள்ளக்காதலி,கள்ளத்தொடர்பு ,கள்ளச்சாட்சி,கள்ளத்தூக்கம்,கள்ளச்சிரிப்பு இங்கே எல்லாம் மிகுந்தே வருகின்றது.
முனைவர் கல்பனாசேக்கிழார் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
இந்த இடங்களில் எல்லாம் ஒற்று மிகுந்து வந்தாலும் வருமொழி உயர்திணையாக வரும்போது மிகுவதில்லை.அதனால் நீங்கள் எழுதி வரும் கள்ளபிரான் என்பதே சரி.
ஆ.ஞானசேகரன் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
பகிர்வுக்கு நன்றி... இது வஞ்சப் புகழ்ச்சி இல்லை
முனைவர் கல்பனாசேக்கிழார் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
வருகைக்கு நன்றி சேகரன்.
கள்ளபிரான் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
நன்றி பேராசிரியை அவர்களே!

பின்னர் வஞசப்புகழ்ச்சி அணிக்கு ஆங்கிலமொழியில் ஈடான பதம் என்ன?

நீங்கள் irony என்று தலைப்பிட்டதாக தமிழ்மணம் காட்டியதே?
முனைவர் கல்பனாசேக்கிழார் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
ஆம் வஞ்சப் புகழ்ச்சியணியை ஆங்கிலத்தில் irony என்று தான் அழைப்பார்கள்.

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

செய்யுளும் உரைநடையும்

முதலாமாண்டு – இரண்டாம் பருவம் தாள் -1 –ITAC - செய்யுளும் உரைநடையும் அலகு – 1      குறுந்தொகை
நல்ல குறுந்தொகை எனப் புலவர்களால் பாராட்டப்பட்டது. குறுந்தொகை என்பதற்கு குறும் பாடல்களைக் கொண்ட தொகை அல்லது தொகுப்பு என்று பொருள் படும்.  தொகுத்தவர் உப்பூரி குடிகிழார் தொகுப்பித்தவர் பூரிக்கோ. 400 பாடல்களை 205 புலவர்கள் பாடியுள்ளனர். கடவுள் வாழ்த்து பெருந்தேவனார் என்பவர் பாடியுள்ளார். எட்டுத்தொகை நூல்களுள் ஒன்று. இது அகத்திணைப் பாடல்களின் தொகுப்பு. இப்பாடல்களின் அடிவரையறை 4 முதல் 8, நேரிசை ஆசிரியப்பாவினால் ஆனது. ஆசிரியர் பெயர் தெரியாத பாடல்கள் பத்து உள்ளன. உவமையாலோ, தொடராலோ அல்லது சிறப்பு அடைமொழியாலோ பெயர்பெற்ற புலவர் எண்ணிக்கை 19. குறுந்தொகையில் வருணனை குறைவு. முதல், கருப் பொருள்களை விட உரிப்பொருளுக்குச் சிறப்பிடம் தரப்படுகிறது. உள்ளுறை இறைச்சி அளவாக அமைந்துள்ளன. குறுந்தொகைப் பாடல்கள் உலகத் தரமுடையவை. உலகிலுள்ள எவ்வளவு சிறந்த காதல் பாடல்களுடன் ஒப்பிட்டு அதன் சிறப்பை உணரலாம். பல சான்றோர்களால் அதிகம் மேற்கோளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது இந்நூல் ஆகும். இலண்டன் நகரில் பூமிக்கு அடியில் ஓடும் சுரங்கத் தொடர் வ…

சங்க இலக்கியத்தில் விருந்தோம்பல்

சங்கதமிழ் இலக்கியங்கள் காதல்,வீரம்,கொடையை மட்டுமன்றி
இல்லறத்துக்குரிய அறங்களுள் ஒன்றாக விருந்தோம்பலையும்
சிறப்பித்துக் கூறுகின்றன.விருந்தோம்பலில் தமிழரே பேர் பெற்றவர்கள்.
பழந்தமிழர் விருந்தோம்பலை வாழ்க்கையின் உயிர் நாடியாகக் கொண்டமை,
அக்கால நூல்களால் நன்கு தெரிகிறது.பழந்தமிழ் நூல்களில் விருந்து மணமே
பெரிதும் கமழ்ந்து கொண்டிருந்தது.விருந்தோம்பலின் அருமையை அறிந்து
வள்ளுவர் விருந்தோம்பலுக்கென்று தனியோர் அதிகாரத்தைப் படைத்துள்ளார்.
'விருந்து' என்ற சொல் புதுமையைப் குறித்துப் பின்பு ஆகுபெயராய் விருந்தினரைக்
குறித்து வழங்கலாயிற்று.
'விருந்து தானும்
புதுவது கிளந்த யாப்பின் மேற்றே'(பொருளதிகாரம்,237)
என்ற தொல்காப்பிய நூற்பா மூலம் அறியலாம்.
இல்லற நெறி
'பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதலே' இல்லறத்தின் தலையாய நெறியாகும்.
விருந்தோம்பல் இல்லாத வாழ்க்கை இல்வாழ்க்கை ஆகாது. விருந்தோம்பலில் பெண் பெரும்
பங்கு பெறுகிறாள்.ஆதலின் 'நல்விருந்தோம்பலின் நட்டாள்' எனத் திரிகடுகம் கூறும்.

தொல்காப்பியமும் மனைவிக்கு உரிய மாண்புகளாக விருந்தோம்பலையும் சுற்றம் ஓம்பலையும் சுட்டுகிறது.
\
'விருந்து புறந்தருதல…

தொகைச்சொற்கள்

நான்கு எண்ணிக்கையில் அமைந்த தொகைச்சொற்கள்........

அச்சம் ---- அணங்கு,விலங்கு,கள்வர்,தம்மரசன்

அரண --- மலை,காடு,மதில்,கடல்

அளவு---எண்ணல்,எடுத்தல்,முகத்தல்,நீட்டல்

அழுகை ---- இளிவு,அழவு,அசைவு,வறுமை

அனுபந்தம் ---- விடயம்,சம்பந்தம்,பிர்ரயோசனம்

ஆச்சிரமம் ----- பிரமநரியம்,இல்வாழ்க்கை,வானப்பிரத்தம்,சந்தியாசம்

ஆடூஉக்குணம் ------ அறிவை,நிறை,ஓர்ப்பு,கடைப்பிடி

இழிச்சொல் ---- குறளை,பொய்,கடுஞ்சொல்,பயினில் சொல்

இளிவரல் ----- மூப்பு,பிணி,வருத்தம்,மென்மை,

உண்டி ------ உண்டல்,தின்னல்,நக்கல்,பருகல்

உபாயம் ----- சாமம்,தானம்,பேதம்,தண்டம்

உவகை ----- செல்வம்,புலன்,புணர்வு,விளையாட்டு

உரை ----- கர்த்துரை,பதவுரை,பொழிப்புரை,அகலவுரை

ஊறுபாடு ------ எறிதல்,குத்தல்,வெட்டல்,எய்தல்

கதி ----- தேவர்,மக்கள்,விலங்கு,நாகர்

கணக்கு ---- தொகை,பிரிவி,பெருக்கு,கழிவு

கம்பம் ----தாலம்பம் ,வெள்ளை,சாலாங்கம்,கற்பரி

கரணம் -----மனம்,புத்தி,அகங்காரம்,சித்தம்

கல்வி ---- கேள்ளவி,தானுணர்தல்,பயிற்சி,ஓதுவித்தல்

கவிகள் ----- ஆசு,மதுரம்,சித்திரம்,வித்தாரம்

காதிகள் ----- ஞானாவரணீயம்,தரிசனாவரணீயம்,மோகநீயம்,அந்தராயம்

சதுரங்கம் ----- தேர்,கரி,பரி,கலாள்

சாந்துவகை -----…