முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

குறளின்பம்..........

காமத்துப் பாலில் ஒரு குறள்

துனியும் புலவியும் இல்லாயின் காமங்
கனியுங் கருக்காயும் அற்று.(1306)


இக்குறளுக்குப் பரிமேலழகர் முதிர்ந்த காலமாகிய துனியும் இளைய கலமாகிய புலவியும் இல்லையாயின்,காமம் செவ்வி முதிர்ந்த பழமும் இளங்காயும் போலும்.
அதாவது மிக முதிருந்த இறும் எல்லைத்தாய கனி நுகர்வார்க்கு மிகவும் இனிமையாது ஆதலின்,துனியில்லை யாயின் கனியற்று என்றும் கட்டிளமைத்தாய காய் நுகருச் செவ்வித்து அன்றாகலின் புலவி இல்லை யாயின் கருக்காயற்று என்றும் கூறினான்.இவ்விரண்டும் வேண்டும் என்று கூறியவாறு என்று பொருள் கூறுகின்றார்.
இக்குறளுக்கு பரிபெருமாள் இது தலைமகள் புலவி நீட்டித்தவழி துனி இல்லையாயின் பழம் போலும் இனிமை தரும்;புலவி இல்லையாயின் காய் போல துவர்க்கும் ஆதலால்,இஃது உணர்தற்கு நல்லளவு என்று கூறியது என்று விளக்கம் தருவர்.

பரிதியார் துனியும் புலவியும் இல்லாத காமம் பழத்தைப் போன்று காயைத் தின்றதற்கு ஒக்கும் என்று உரைகாணுகிறார்.

பழைய உரையாசிரியர் ஒருவர் துனியும் புலவியும் உண்டாயின் காமம் கனி போல சுவைக்கும்.துனியும் புலவியும் இல்லையாயின் காமம் இளங்காய் போலச் சுவை இல்லாமை பெறும் என்றும்,
புத்துரை ஆசிரியர் இரா.சாரங்கபாணி முதிர்ந்த பூசலாகிய துனியும் அளவாகிய புலவியும்
இல்லாவிட்டால் காமமானது முறையே கனியும் இளங்காயும் போன்றிருக்கும்.துனி இல்லாதாயின் காமம் கனிபோல இனிக்கும்.புலவி இல்லாதாயின் காமம் காய் போலத் துவர்க்கும்.ஆகவே,துனி கூடாது,புலவி வேண்டும் என்பது கருத்து என்று பொருள்காணுகின்றனர்.

குறளில் புலவி,ஊடல்,துனி என்னும் மூன்று சொல்லாட்சிகள் காணப்பெறுகின்றன.இச்சொற்கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் சிறு வேறுபாடு உண்டு.

உழவு அதிகாரத்தில் நிலத்தைப் பற்றி கூறும் வள்ளுவர்,

செல்லான் கிழவன் இருப்பின் நிலம்புலந்து
இல்லாளின் ஊடி விடும் (1039)


(நிலத்துக்குரியவன் நாள்தோறும் சென்று பார்த்து உரியதைச் செய்யாமல் சோம்பி இருந்தால்,நிலமகள் அவன் மனைவியைப் போல வெறுத்துப் பின் பிணங்குவாள்)

என்று கூறுவதில் இருந்து புலத்தல் என்பதற்கும் ஊடல் என்பதற்கும் சிறு வேறுபாடு உண்டு என்பதை அறியலாம்.

(இல்லறத்தில் இணையருக்கு இடையே ஏற்படும் சிறுசிறு கோபங்களில்-
புலத்தல் முதல் நிலையையும்,ஊடல் அடுத்த நிலையையும் குறிக்கும்.

புலத்தலின் அடுத்த நிலை ஊடல் ,ஊடலின் அடுத்த நிலை தான் துனி.
வாழ்க்கையில் புலத்தலும் ஊடலும் தேவை ஆனால் துனி இருக்க கூடாது.துனி சிலர் வாழ்க்கையில் ஏற்படுவதால்தான் விவாகரத்து வரை செல்கின்றது.
வள்ளுவர் ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் என்பர் ஆகையால் வாழ்க்கை துணையர்களுக்கு இடையே ஏற்படும் சண்டைகள் ஊடல் வரை செல்லலாம் ஆனால் துனியாக மாற கூடாது.)

இவற்றை நோக்கும் போது பரிமேலழகர் போன்ற உரையாசிருயர்கள் முதிர்ந்த காலமாகிய துனியும் இளை காலமாகிய புலவியும் இல்லாயாயின் என்று பெருள் கொள்ளுகின்றனர் .இங்கு கருக்காய் என்பதற்கு இளைய துவர்க்கும் நிலையில் இருக்கும் காய் என்று கொள்கின்றனர்.
புத்துரையாசிரியர் இரா .சாரங்கபாணி கூறம் விளக்கம் ஏற்புடையதாக இருக்கிறது.
துனி இல்லாயின் வாழ்க்கை கனி போல இருக்கும் .புலவி இல்லாயின் கருக்காய் போல இருக்கும் என்னும் விளக்கம் இக்குறளுக்குப் பொருத்தமாகவுள்ளது.
அதாவது துனி இல்லையாயின் காமத்தில் கனி அற்று ,புலவி இல்லாயின் காமத்தில் கருக்காய் அற்று என்பதாகும்.

('கருக்காய்' என்பதற்கு இப்பொழு கூறுகிறோமே நெல்லில் உள்ளீடு இல்லாமல் இருக்கும் பயன்றற நெல்லை அதனைக் கூட கூறலாம்)

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

செய்யுளும் உரைநடையும்

முதலாமாண்டு – இரண்டாம் பருவம் தாள் -1 –ITAC - செய்யுளும் உரைநடையும் அலகு – 1      குறுந்தொகை
நல்ல குறுந்தொகை எனப் புலவர்களால் பாராட்டப்பட்டது. குறுந்தொகை என்பதற்கு குறும் பாடல்களைக் கொண்ட தொகை அல்லது தொகுப்பு என்று பொருள் படும்.  தொகுத்தவர் உப்பூரி குடிகிழார் தொகுப்பித்தவர் பூரிக்கோ. 400 பாடல்களை 205 புலவர்கள் பாடியுள்ளனர். கடவுள் வாழ்த்து பெருந்தேவனார் என்பவர் பாடியுள்ளார். எட்டுத்தொகை நூல்களுள் ஒன்று. இது அகத்திணைப் பாடல்களின் தொகுப்பு. இப்பாடல்களின் அடிவரையறை 4 முதல் 8, நேரிசை ஆசிரியப்பாவினால் ஆனது. ஆசிரியர் பெயர் தெரியாத பாடல்கள் பத்து உள்ளன. உவமையாலோ, தொடராலோ அல்லது சிறப்பு அடைமொழியாலோ பெயர்பெற்ற புலவர் எண்ணிக்கை 19. குறுந்தொகையில் வருணனை குறைவு. முதல், கருப் பொருள்களை விட உரிப்பொருளுக்குச் சிறப்பிடம் தரப்படுகிறது. உள்ளுறை இறைச்சி அளவாக அமைந்துள்ளன. குறுந்தொகைப் பாடல்கள் உலகத் தரமுடையவை. உலகிலுள்ள எவ்வளவு சிறந்த காதல் பாடல்களுடன் ஒப்பிட்டு அதன் சிறப்பை உணரலாம். பல சான்றோர்களால் அதிகம் மேற்கோளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது இந்நூல் ஆகும். இலண்டன் நகரில் பூமிக்கு அடியில் ஓடும் சுரங்கத் தொடர் வ…

சங்க இலக்கியத்தில் விருந்தோம்பல்

சங்கதமிழ் இலக்கியங்கள் காதல்,வீரம்,கொடையை மட்டுமன்றி
இல்லறத்துக்குரிய அறங்களுள் ஒன்றாக விருந்தோம்பலையும்
சிறப்பித்துக் கூறுகின்றன.விருந்தோம்பலில் தமிழரே பேர் பெற்றவர்கள்.
பழந்தமிழர் விருந்தோம்பலை வாழ்க்கையின் உயிர் நாடியாகக் கொண்டமை,
அக்கால நூல்களால் நன்கு தெரிகிறது.பழந்தமிழ் நூல்களில் விருந்து மணமே
பெரிதும் கமழ்ந்து கொண்டிருந்தது.விருந்தோம்பலின் அருமையை அறிந்து
வள்ளுவர் விருந்தோம்பலுக்கென்று தனியோர் அதிகாரத்தைப் படைத்துள்ளார்.
'விருந்து' என்ற சொல் புதுமையைப் குறித்துப் பின்பு ஆகுபெயராய் விருந்தினரைக்
குறித்து வழங்கலாயிற்று.
'விருந்து தானும்
புதுவது கிளந்த யாப்பின் மேற்றே'(பொருளதிகாரம்,237)
என்ற தொல்காப்பிய நூற்பா மூலம் அறியலாம்.
இல்லற நெறி
'பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதலே' இல்லறத்தின் தலையாய நெறியாகும்.
விருந்தோம்பல் இல்லாத வாழ்க்கை இல்வாழ்க்கை ஆகாது. விருந்தோம்பலில் பெண் பெரும்
பங்கு பெறுகிறாள்.ஆதலின் 'நல்விருந்தோம்பலின் நட்டாள்' எனத் திரிகடுகம் கூறும்.

தொல்காப்பியமும் மனைவிக்கு உரிய மாண்புகளாக விருந்தோம்பலையும் சுற்றம் ஓம்பலையும் சுட்டுகிறது.
\
'விருந்து புறந்தருதல…

தொகைச்சொற்கள்

நான்கு எண்ணிக்கையில் அமைந்த தொகைச்சொற்கள்........

அச்சம் ---- அணங்கு,விலங்கு,கள்வர்,தம்மரசன்

அரண --- மலை,காடு,மதில்,கடல்

அளவு---எண்ணல்,எடுத்தல்,முகத்தல்,நீட்டல்

அழுகை ---- இளிவு,அழவு,அசைவு,வறுமை

அனுபந்தம் ---- விடயம்,சம்பந்தம்,பிர்ரயோசனம்

ஆச்சிரமம் ----- பிரமநரியம்,இல்வாழ்க்கை,வானப்பிரத்தம்,சந்தியாசம்

ஆடூஉக்குணம் ------ அறிவை,நிறை,ஓர்ப்பு,கடைப்பிடி

இழிச்சொல் ---- குறளை,பொய்,கடுஞ்சொல்,பயினில் சொல்

இளிவரல் ----- மூப்பு,பிணி,வருத்தம்,மென்மை,

உண்டி ------ உண்டல்,தின்னல்,நக்கல்,பருகல்

உபாயம் ----- சாமம்,தானம்,பேதம்,தண்டம்

உவகை ----- செல்வம்,புலன்,புணர்வு,விளையாட்டு

உரை ----- கர்த்துரை,பதவுரை,பொழிப்புரை,அகலவுரை

ஊறுபாடு ------ எறிதல்,குத்தல்,வெட்டல்,எய்தல்

கதி ----- தேவர்,மக்கள்,விலங்கு,நாகர்

கணக்கு ---- தொகை,பிரிவி,பெருக்கு,கழிவு

கம்பம் ----தாலம்பம் ,வெள்ளை,சாலாங்கம்,கற்பரி

கரணம் -----மனம்,புத்தி,அகங்காரம்,சித்தம்

கல்வி ---- கேள்ளவி,தானுணர்தல்,பயிற்சி,ஓதுவித்தல்

கவிகள் ----- ஆசு,மதுரம்,சித்திரம்,வித்தாரம்

காதிகள் ----- ஞானாவரணீயம்,தரிசனாவரணீயம்,மோகநீயம்,அந்தராயம்

சதுரங்கம் ----- தேர்,கரி,பரி,கலாள்

சாந்துவகை -----…