முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

குறளின்பம்..........

காமத்துப் பாலில் ஒரு குறள்

துனியும் புலவியும் இல்லாயின் காமங்
கனியுங் கருக்காயும் அற்று.(1306)


இக்குறளுக்குப் பரிமேலழகர் முதிர்ந்த காலமாகிய துனியும் இளைய கலமாகிய புலவியும் இல்லையாயின்,காமம் செவ்வி முதிர்ந்த பழமும் இளங்காயும் போலும்.
அதாவது மிக முதிருந்த இறும் எல்லைத்தாய கனி நுகர்வார்க்கு மிகவும் இனிமையாது ஆதலின்,துனியில்லை யாயின் கனியற்று என்றும் கட்டிளமைத்தாய காய் நுகருச் செவ்வித்து அன்றாகலின் புலவி இல்லை யாயின் கருக்காயற்று என்றும் கூறினான்.இவ்விரண்டும் வேண்டும் என்று கூறியவாறு என்று பொருள் கூறுகின்றார்.
இக்குறளுக்கு பரிபெருமாள் இது தலைமகள் புலவி நீட்டித்தவழி துனி இல்லையாயின் பழம் போலும் இனிமை தரும்;புலவி இல்லையாயின் காய் போல துவர்க்கும் ஆதலால்,இஃது உணர்தற்கு நல்லளவு என்று கூறியது என்று விளக்கம் தருவர்.

பரிதியார் துனியும் புலவியும் இல்லாத காமம் பழத்தைப் போன்று காயைத் தின்றதற்கு ஒக்கும் என்று உரைகாணுகிறார்.

பழைய உரையாசிரியர் ஒருவர் துனியும் புலவியும் உண்டாயின் காமம் கனி போல சுவைக்கும்.துனியும் புலவியும் இல்லையாயின் காமம் இளங்காய் போலச் சுவை இல்லாமை பெறும் என்றும்,
புத்துரை ஆசிரியர் இரா.சாரங்கபாணி முதிர்ந்த பூசலாகிய துனியும் அளவாகிய புலவியும்
இல்லாவிட்டால் காமமானது முறையே கனியும் இளங்காயும் போன்றிருக்கும்.துனி இல்லாதாயின் காமம் கனிபோல இனிக்கும்.புலவி இல்லாதாயின் காமம் காய் போலத் துவர்க்கும்.ஆகவே,துனி கூடாது,புலவி வேண்டும் என்பது கருத்து என்று பொருள்காணுகின்றனர்.

குறளில் புலவி,ஊடல்,துனி என்னும் மூன்று சொல்லாட்சிகள் காணப்பெறுகின்றன.இச்சொற்கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் சிறு வேறுபாடு உண்டு.

உழவு அதிகாரத்தில் நிலத்தைப் பற்றி கூறும் வள்ளுவர்,

செல்லான் கிழவன் இருப்பின் நிலம்புலந்து
இல்லாளின் ஊடி விடும் (1039)


(நிலத்துக்குரியவன் நாள்தோறும் சென்று பார்த்து உரியதைச் செய்யாமல் சோம்பி இருந்தால்,நிலமகள் அவன் மனைவியைப் போல வெறுத்துப் பின் பிணங்குவாள்)

என்று கூறுவதில் இருந்து புலத்தல் என்பதற்கும் ஊடல் என்பதற்கும் சிறு வேறுபாடு உண்டு என்பதை அறியலாம்.

(இல்லறத்தில் இணையருக்கு இடையே ஏற்படும் சிறுசிறு கோபங்களில்-
புலத்தல் முதல் நிலையையும்,ஊடல் அடுத்த நிலையையும் குறிக்கும்.

புலத்தலின் அடுத்த நிலை ஊடல் ,ஊடலின் அடுத்த நிலை தான் துனி.
வாழ்க்கையில் புலத்தலும் ஊடலும் தேவை ஆனால் துனி இருக்க கூடாது.துனி சிலர் வாழ்க்கையில் ஏற்படுவதால்தான் விவாகரத்து வரை செல்கின்றது.
வள்ளுவர் ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் என்பர் ஆகையால் வாழ்க்கை துணையர்களுக்கு இடையே ஏற்படும் சண்டைகள் ஊடல் வரை செல்லலாம் ஆனால் துனியாக மாற கூடாது.)

இவற்றை நோக்கும் போது பரிமேலழகர் போன்ற உரையாசிருயர்கள் முதிர்ந்த காலமாகிய துனியும் இளை காலமாகிய புலவியும் இல்லாயாயின் என்று பெருள் கொள்ளுகின்றனர் .இங்கு கருக்காய் என்பதற்கு இளைய துவர்க்கும் நிலையில் இருக்கும் காய் என்று கொள்கின்றனர்.
புத்துரையாசிரியர் இரா .சாரங்கபாணி கூறம் விளக்கம் ஏற்புடையதாக இருக்கிறது.
துனி இல்லாயின் வாழ்க்கை கனி போல இருக்கும் .புலவி இல்லாயின் கருக்காய் போல இருக்கும் என்னும் விளக்கம் இக்குறளுக்குப் பொருத்தமாகவுள்ளது.
அதாவது துனி இல்லையாயின் காமத்தில் கனி அற்று ,புலவி இல்லாயின் காமத்தில் கருக்காய் அற்று என்பதாகும்.

('கருக்காய்' என்பதற்கு இப்பொழு கூறுகிறோமே நெல்லில் உள்ளீடு இல்லாமல் இருக்கும் பயன்றற நெல்லை அதனைக் கூட கூறலாம்)

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

தொகைச்சொற்கள்

நான்கு எண்ணிக்கையில் அமைந்த தொகைச்சொற்கள்........

அச்சம் ---- அணங்கு,விலங்கு,கள்வர்,தம்மரசன்

அரண --- மலை,காடு,மதில்,கடல்

அளவு---எண்ணல்,எடுத்தல்,முகத்தல்,நீட்டல்

அழுகை ---- இளிவு,அழவு,அசைவு,வறுமை

அனுபந்தம் ---- விடயம்,சம்பந்தம்,பிர்ரயோசனம்

ஆச்சிரமம் ----- பிரமநரியம்,இல்வாழ்க்கை,வானப்பிரத்தம்,சந்தியாசம்

ஆடூஉக்குணம் ------ அறிவை,நிறை,ஓர்ப்பு,கடைப்பிடி

இழிச்சொல் ---- குறளை,பொய்,கடுஞ்சொல்,பயினில் சொல்

இளிவரல் ----- மூப்பு,பிணி,வருத்தம்,மென்மை,

உண்டி ------ உண்டல்,தின்னல்,நக்கல்,பருகல்

உபாயம் ----- சாமம்,தானம்,பேதம்,தண்டம்

உவகை ----- செல்வம்,புலன்,புணர்வு,விளையாட்டு

உரை ----- கர்த்துரை,பதவுரை,பொழிப்புரை,அகலவுரை

ஊறுபாடு ------ எறிதல்,குத்தல்,வெட்டல்,எய்தல்

கதி ----- தேவர்,மக்கள்,விலங்கு,நாகர்

கணக்கு ---- தொகை,பிரிவி,பெருக்கு,கழிவு

கம்பம் ----தாலம்பம் ,வெள்ளை,சாலாங்கம்,கற்பரி

கரணம் -----மனம்,புத்தி,அகங்காரம்,சித்தம்

கல்வி ---- கேள்ளவி,தானுணர்தல்,பயிற்சி,ஓதுவித்தல்

கவிகள் ----- ஆசு,மதுரம்,சித்திரம்,வித்தாரம்

காதிகள் ----- ஞானாவரணீயம்,தரிசனாவரணீயம்,மோகநீயம்,அந்தராயம்

சதுரங்கம் ----- தேர்,கரி,பரி,கலாள்

சாந்துவகை -----…

அம்பல் அலர்

அம்பல் அலர் கௌவை என்ற சொல்லாட்சிகள் சங்க இலக்கியங்களில் காணப்பெறுகின்றன.திருக்குறளில் திருவள்ளுவர் அலரறிவுறுத்தல் என்ற அதிகாரத்தைப் படைத்துள்ளார்.சரி அம்பல் அலர் என்றால் என்ன என்று பார்த்தோம் என்றால் தலைவன் தலைவி காதல் கொண்டு ஒழுகும் செய்தி சிலருக்கு மட்டும் தெரிந்தால் அது அம்பல் எனப்படும்.பலர் அறிந்தால் அதற்கு பெயர் அலர் எனப்படும்.இப்பொழுது கூறுகின்றோமே கிசுகிசு என்று அதைதான் முன்பு அம்பல் அலர் என்று பிரித்துக் கூறியிருக்கின்றார்கள்.

அதாவது அம்பல் என்பது மொட்டு நிலை என்றும் அலர் என்பதை மலர்ந்த நிலை என்றும் கூறலாம்.காதல் எப்பொழுது அம்பலாக மாறுகிறதோ அப்பொழுது அது நன்மையில் முடியும் என்ற கருத்தும் பண்டு இருந்துள்ளது.

அம்பலுக்கு உவமை கூறும் போது ஒலி குறைவாக கேட்க கூடிய கோழி,நாரை போன்றவற்றின் சத்ததையும் ,அலருக்கு உவமை கூறுமிடத்து எங்கும் பரவிகாணக்கூடிய சூரியனின் ஒளி,காட்டுத்தீ,அதிர்ந்து கேட்க கூடிய முரசின் ஒலி,களிற்றின் ஆரவாரம்,வீரர்கள் ஆரவாரம்,அருவியின் ஓசை,பறையோசை,போர்கள் ஆரவாரம் போன்றவற்றை உவமையாக கூறுவதாலும் அம்பல் என்பது சிலர் அறிந்த செய்தியாகவும் அலர் என்பது பலர் அறியக்கூடிய செய்தியா…

சங்க இலக்கியத்தில் விருந்தோம்பல்

சங்கதமிழ் இலக்கியங்கள் காதல்,வீரம்,கொடையை மட்டுமன்றி
இல்லறத்துக்குரிய அறங்களுள் ஒன்றாக விருந்தோம்பலையும்
சிறப்பித்துக் கூறுகின்றன.விருந்தோம்பலில் தமிழரே பேர் பெற்றவர்கள்.
பழந்தமிழர் விருந்தோம்பலை வாழ்க்கையின் உயிர் நாடியாகக் கொண்டமை,
அக்கால நூல்களால் நன்கு தெரிகிறது.பழந்தமிழ் நூல்களில் விருந்து மணமே
பெரிதும் கமழ்ந்து கொண்டிருந்தது.விருந்தோம்பலின் அருமையை அறிந்து
வள்ளுவர் விருந்தோம்பலுக்கென்று தனியோர் அதிகாரத்தைப் படைத்துள்ளார்.
'விருந்து' என்ற சொல் புதுமையைப் குறித்துப் பின்பு ஆகுபெயராய் விருந்தினரைக்
குறித்து வழங்கலாயிற்று.
'விருந்து தானும்
புதுவது கிளந்த யாப்பின் மேற்றே'(பொருளதிகாரம்,237)
என்ற தொல்காப்பிய நூற்பா மூலம் அறியலாம்.
இல்லற நெறி
'பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதலே' இல்லறத்தின் தலையாய நெறியாகும்.
விருந்தோம்பல் இல்லாத வாழ்க்கை இல்வாழ்க்கை ஆகாது. விருந்தோம்பலில் பெண் பெரும்
பங்கு பெறுகிறாள்.ஆதலின் 'நல்விருந்தோம்பலின் நட்டாள்' எனத் திரிகடுகம் கூறும்.

தொல்காப்பியமும் மனைவிக்கு உரிய மாண்புகளாக விருந்தோம்பலையும் சுற்றம் ஓம்பலையும் சுட்டுகிறது.
\
'விருந்து புறந்தருதல…