முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

இலக்கணப் புலைமையில் பெண்கள்........

இலக்கிய நூல்களைக் காட்டிலும் இலக்கண நூல்களைப் படித்தறிதல் கடினமானது.இலக்கண நூலை இயற்ற வேண்டும் என்றால் பரந்த நூலறிவு வேண்டும். இலக்கண நூல்களை இயற்றுவதிலும் பெண்கள் சிறப்புடன் செயலபட்டுள்ளனர்.செய்யுளைப் பற்றிய இரண்டு நூல்களை பெண்பாற் புலவர்கள் இயற்றியுள்ளனர்.அவ்விலக்கண நூல்கள் காக்கைப்பாடினியம்,சிறுகாக்கைப் பாடினியம் என்பதாகும்.யாப்பருங்க விருத்தியுரை,யாப்பருங்கலக் காரிகையுரை என்னும் நூல்கள் இவ்விரு நூல்களில் உள்ள பல சூத்திரங்களை மேற்றகோளாக் காட்டியுள்ளன.காக்கைப்பாடினியம் பற்றிய குறிப்பு தொல்காப்பிய உரைகளிலும்,நன்னூல் மயிலைநாதர் உரையிலும்,களவியல் உரையிலும்,வீரசோழியம் உரையிலும் உள்ளன.காக்கைப் பாடினிய நூற்பாக்கள் 89 கிடைத்துள்ளன.புலவர் இரா.இளங்குமரன் அவர்கள் உறுப்பியல் செய்யுளியல் பொதுவியல் எனப் பகுத்துக்கொண்டு இந்நூலை அமைத்துத் தருகின்றார்.சங்க இலக்கியத்திலும் ஒரு காக்கைப்பாடினியார் இருந்துள்ளார்.பாடினி என்பது பெண்களைக் குறிக்கப்பயன்படும் சொல்லாகும்.
பாணன் சூடான் பாடினி அணியாள் (புறம்,242)
மறம்பாடிய பாடினியும்மே(புறம் 11)
வாடா மாலை பாடினி அணிய ( புறம் ,364)
புரிமாலையர் பாடினிக்குப் (புறம்,361)
பாடினி மாலை அணிய (319)

என்ற பாடல்களில் பாடினி என்பது பாணனுக்கு பெண்பாலாக அமைவதைக் காணலாம்.
ஆக பாடினி என்ற சொல் பெண்பாலைக் குறிக்கும் என்பது திண்ணம்.

காக்கைப்பாடினியாரின் இலக்கணப் புலமையை யாப்பருங்கால விருத்தியுரையார் போற்றி ஒரு வெண்பா இயற்றியுள்ளார்.

தொல்காப் பியப்புலவோர் தோன்ற விரித்துரைத்தார்
பல்கா யனார்பகுத்துப் பன்னினார் - நல்யாப்புக்
கற்றார் மதிக்குங் கலைக்காக்கை பாடினியார்,
சொற்றார்தம் நூலுள் தொகுத்து.

காக்கைப்பாடினியத்துக்குப் பின் மற்றுமொரு காக்கைப்பாடினியார் இலக்கண நூல் யாத்துள்ளார்.அவரிலிருந்து இவரைப் பிரித்துக் காட்டவே சிறுகாக்கைப் படினியார் என்று வழங்கப்பெற்றார்.
31 நாற்பாக்கள் மட்டுமே கிடைத்துள.

கருத்துகள்

சி. கருணாகரசு இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
பகிர்வு மிக அருமை ... பாடினி முனைவரே.

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

தொகைச்சொற்கள்

நான்கு எண்ணிக்கையில் அமைந்த தொகைச்சொற்கள்........

அச்சம் ---- அணங்கு,விலங்கு,கள்வர்,தம்மரசன்

அரண --- மலை,காடு,மதில்,கடல்

அளவு---எண்ணல்,எடுத்தல்,முகத்தல்,நீட்டல்

அழுகை ---- இளிவு,அழவு,அசைவு,வறுமை

அனுபந்தம் ---- விடயம்,சம்பந்தம்,பிர்ரயோசனம்

ஆச்சிரமம் ----- பிரமநரியம்,இல்வாழ்க்கை,வானப்பிரத்தம்,சந்தியாசம்

ஆடூஉக்குணம் ------ அறிவை,நிறை,ஓர்ப்பு,கடைப்பிடி

இழிச்சொல் ---- குறளை,பொய்,கடுஞ்சொல்,பயினில் சொல்

இளிவரல் ----- மூப்பு,பிணி,வருத்தம்,மென்மை,

உண்டி ------ உண்டல்,தின்னல்,நக்கல்,பருகல்

உபாயம் ----- சாமம்,தானம்,பேதம்,தண்டம்

உவகை ----- செல்வம்,புலன்,புணர்வு,விளையாட்டு

உரை ----- கர்த்துரை,பதவுரை,பொழிப்புரை,அகலவுரை

ஊறுபாடு ------ எறிதல்,குத்தல்,வெட்டல்,எய்தல்

கதி ----- தேவர்,மக்கள்,விலங்கு,நாகர்

கணக்கு ---- தொகை,பிரிவி,பெருக்கு,கழிவு

கம்பம் ----தாலம்பம் ,வெள்ளை,சாலாங்கம்,கற்பரி

கரணம் -----மனம்,புத்தி,அகங்காரம்,சித்தம்

கல்வி ---- கேள்ளவி,தானுணர்தல்,பயிற்சி,ஓதுவித்தல்

கவிகள் ----- ஆசு,மதுரம்,சித்திரம்,வித்தாரம்

காதிகள் ----- ஞானாவரணீயம்,தரிசனாவரணீயம்,மோகநீயம்,அந்தராயம்

சதுரங்கம் ----- தேர்,கரி,பரி,கலாள்

சாந்துவகை -----…

சங்க இலக்கியத்தில் விருந்தோம்பல்

சங்கதமிழ் இலக்கியங்கள் காதல்,வீரம்,கொடையை மட்டுமன்றி
இல்லறத்துக்குரிய அறங்களுள் ஒன்றாக விருந்தோம்பலையும்
சிறப்பித்துக் கூறுகின்றன.விருந்தோம்பலில் தமிழரே பேர் பெற்றவர்கள்.
பழந்தமிழர் விருந்தோம்பலை வாழ்க்கையின் உயிர் நாடியாகக் கொண்டமை,
அக்கால நூல்களால் நன்கு தெரிகிறது.பழந்தமிழ் நூல்களில் விருந்து மணமே
பெரிதும் கமழ்ந்து கொண்டிருந்தது.விருந்தோம்பலின் அருமையை அறிந்து
வள்ளுவர் விருந்தோம்பலுக்கென்று தனியோர் அதிகாரத்தைப் படைத்துள்ளார்.
'விருந்து' என்ற சொல் புதுமையைப் குறித்துப் பின்பு ஆகுபெயராய் விருந்தினரைக்
குறித்து வழங்கலாயிற்று.
'விருந்து தானும்
புதுவது கிளந்த யாப்பின் மேற்றே'(பொருளதிகாரம்,237)
என்ற தொல்காப்பிய நூற்பா மூலம் அறியலாம்.
இல்லற நெறி
'பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதலே' இல்லறத்தின் தலையாய நெறியாகும்.
விருந்தோம்பல் இல்லாத வாழ்க்கை இல்வாழ்க்கை ஆகாது. விருந்தோம்பலில் பெண் பெரும்
பங்கு பெறுகிறாள்.ஆதலின் 'நல்விருந்தோம்பலின் நட்டாள்' எனத் திரிகடுகம் கூறும்.

தொல்காப்பியமும் மனைவிக்கு உரிய மாண்புகளாக விருந்தோம்பலையும் சுற்றம் ஓம்பலையும் சுட்டுகிறது.
\
'விருந்து புறந்தருதல…

அம்பல் அலர்

அம்பல் அலர் கௌவை என்ற சொல்லாட்சிகள் சங்க இலக்கியங்களில் காணப்பெறுகின்றன.திருக்குறளில் திருவள்ளுவர் அலரறிவுறுத்தல் என்ற அதிகாரத்தைப் படைத்துள்ளார்.சரி அம்பல் அலர் என்றால் என்ன என்று பார்த்தோம் என்றால் தலைவன் தலைவி காதல் கொண்டு ஒழுகும் செய்தி சிலருக்கு மட்டும் தெரிந்தால் அது அம்பல் எனப்படும்.பலர் அறிந்தால் அதற்கு பெயர் அலர் எனப்படும்.இப்பொழுது கூறுகின்றோமே கிசுகிசு என்று அதைதான் முன்பு அம்பல் அலர் என்று பிரித்துக் கூறியிருக்கின்றார்கள்.

அதாவது அம்பல் என்பது மொட்டு நிலை என்றும் அலர் என்பதை மலர்ந்த நிலை என்றும் கூறலாம்.காதல் எப்பொழுது அம்பலாக மாறுகிறதோ அப்பொழுது அது நன்மையில் முடியும் என்ற கருத்தும் பண்டு இருந்துள்ளது.

அம்பலுக்கு உவமை கூறும் போது ஒலி குறைவாக கேட்க கூடிய கோழி,நாரை போன்றவற்றின் சத்ததையும் ,அலருக்கு உவமை கூறுமிடத்து எங்கும் பரவிகாணக்கூடிய சூரியனின் ஒளி,காட்டுத்தீ,அதிர்ந்து கேட்க கூடிய முரசின் ஒலி,களிற்றின் ஆரவாரம்,வீரர்கள் ஆரவாரம்,அருவியின் ஓசை,பறையோசை,போர்கள் ஆரவாரம் போன்றவற்றை உவமையாக கூறுவதாலும் அம்பல் என்பது சிலர் அறிந்த செய்தியாகவும் அலர் என்பது பலர் அறியக்கூடிய செய்தியா…